Σελιδοποίηση

Η στοιχειοθεσία είναι η βάση για την τελική εικόνα ενός εντύπου ή ενός βιβλίου.

Ένα σωστά σελιδοποιημένο κείμενο οδηγεί σε ευκολότερη και πιο ποιοτική εκτύπωση, καθώς απαλλάσσει τα τυπογραφεία από το βάρος των διορθώσεων και των παρεμβάσεων στο προς εκτύπωση αρχείο ed-oesterreichische.at.

Με βάση τους παραδοσιακούς κανόνες της σελιδοποίησης και τη χρήση των πιο σύγχρονων σελιδοποιητικών προγραμμάτων, σας εξασφαλίζουμε την άρτια τελική μορφή του υλικού σας αφήνοντας σε εσάς μόνο το τελικό πρόσταγμα “τυπωθήτω”.

Leave a Reply